• Polityka prywatności

    Rozmowa z psychologiem pozwala zidentyfikować i nazwać problem natury emocjonalnej bądź psychicznej, a także zaplanować skuteczną, niekiedy wielotorową terapię

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Dudek prowadząca jednoosobową działalność: Psychologin z siedzibą Reuterstr. 5  12053 Berlin, St.-Nr.: 16/268/02286 e-mail: k.dudek@psycholog-seksuolog.com W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się poprze e-mail: k.dudek@psycholog-seksuolog.com  Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, psychoterapia, szkolenie, warsztat) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, wyznaniu, poglądach, postawach, orientacji seksualnej, głos, wizerunek, itp.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom na podstawie umów powierzenia w celu wykonania prawidłowej realizacji usług:
1. księgowej – w razie konieczności wystawienia faktury
2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
3. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego
4. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
5. inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.
Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy/ terapii.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym rzetelne wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rzetelnej realizacji postanowień umowy.